Strona główna
Ogłoszenie!!!
Wpisał: Małgorzata Chęś   
05.01.2022.
Image
 
Ferie zimowe 2022
Wpisał: Małgorzata Chęś   
05.01.2022.
Image
Czytaj całość…
 
Jesteśmy na f
Wpisał: Małgorzata Chęś   
13.09.2018.
Image
SZUKAJ: Ośrodek Sportu i Rekreacji Czarnków Główny Fanpage
 
Witamy na naszej stronie
Wpisał: Administrator   
13.10.2013.

ImageImageImage

Ośrodek Sportu i Rekreacji znajduje się w Czarnkowie  w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego.  Położony jest w pobliżu rzeki Noteć w malowniczej Puszczy Noteckiej. Posiada atrakcyjną ofertę sportowo-rekreacyjną oraz odpowiednią bazę sportową (basen 50m, basen dla dzieci, stadion sportowy, boiska piłkarskie, boiska do siatkówki, koszykówki, zimą tor saneczkowy i lodowisko), siłownię zewnętrzną. Organizuje imprezy sportowe tj. mecze i turnieje w grach sportowych, zawody lekkoatletyczne, zawody pływackie, festyny, wyścigi kolarskie, zabawy taneczne, a także pokazy sportowe i zręcznościowe. Przez kilka lat był organizatorem Mistrzostw Polski w Duathlonie, a później w latach 2000 - 2006 był lokalnym współorganizatorem MTB Grand Prix MTB Skoda Auto Lang Team. 01 października 2009r. OSiR otrzymał w administrowanie obiekt "ORLIK 2012" a dwa lata później Przystań MARINA.  

 

 

R E G U L A M I N

Korzystania z obiektów sportowych usytuowanych przy ul. Nowej 8 w Czarnkowie

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Administratorem  obiektów sportowych przy ul. Nowej 8 jest Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej OSiR

§ 2. 1. Regulamin określa zasady korzystania z:

1)      odkrytego kompleksu basenowego (duży basen 50m i mały basen, plaża trawiasta) wraz z zapleczem sanitarnym, czynnego:

a)poniedziałek od 15.00 do 20.00;

b)wtorek – niedziela od 10.00do 20.00;

2)      placu zabaw dla dzieci do 12 lat, czynnego w godzinach funkcjonowania kompleksu basenowego

3)      boisk plażowych (siatkówki plażowej i trio basketu), czynnych codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00;

4)      boisk piłkarskich (boiska trawiastego głównego tzw. „górnego”  i boiska trawiastego treningowego tzw. „dolnego”) wraz z zapleczem szatniowym, czynnych według oddzielnego harmonogramu ustalonego przez Administratora;

5)      bieżni (w okresie zimowym-lodowiska), czynnej codziennie od godz. 10.00 do 21.00;

6)      rampy wrotkarskiej, czynnej codziennie od godz. 10.00 do 21.00.

§ 3. Wejście na teren obiektów sportowych oznacza automatyczne zaakceptowanie przepisów regulaminu.

§ 4. 1. Do korzystania z infrastruktury sportowej OSiR, po wcześniejszym zgłoszeniu u Administratora, uprawnione są  stowarzyszenia, związki sportowe inne organizacje oraz osoby fizyczne organizujące zajęcia lub imprezy  o charakterze sportowo-rekreacyjnym, zwane dalej Organizatorami oraz osoby uczestniczące jako kibice lub zawodnicy w tych imprezach.

2. Do korzystania z infrastruktury sportowej OSiR bez zgłaszania u Administratora, z wyłączeniem płyty głównej boiska, o ile nie koliduje to z harmonogramami o których mowa w paragrafie 14 ust.1, uprawnieni są Użytkownicy indywidualni.

3. Obiekt jest objety systemem monitoringu wizyjnego wraz z zapisem.

§ 5. 1. Użytkownicy indywidualni korzystają z obiektów OSiR bezpłatnie z wyjątkiem wstępu na basen.

2. Udostępnianie boisk na imprezy zamknięte wymaga sporządzania indywidualnej umowy  określającej warunki i zasady udostępniania.

§ 6. 1. Organizator  ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i przebieg imprezy lub zajęć, w szczególności za organizację imprez masowych.

 2. Organizator zobowiązuje się do:

1)      wyznaczenia osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za przeprowadzenie  imprezy lub zajęć;

2)      utrzymywania czystości na wykorzystywanym terenie;

3)  dbałości o powierzone mienie, a w przypadku jego uszkodzenia przez Uczestników, do poniesienia kosztów naprawy;

4)      punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z harmonogramem.

3. Wszystkich korzystających z obiektów sportowych OSiR zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zaleceń:

1)      wszystkie urządzenia należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem;

2) o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić Administratora lub administrację OSiR;

3)      nie wolno wnosić sztucznych ogni, rac, świec dymnych, pojemników do rozpylania wszelkich gazów i substancji żrących, noży , butelek, szklanek, kijów ani innych przedmiotów, które mogły by być użyte jako broń, „kominiarek” i innych akcesoriów utrudniających identyfikację osoby;

4)       nie wolno rozniecać ognia w jakiejkolwiek postaci;

5)      obowiązuje zakaz wnoszenia i wprowadzania psów i innych zwierząt;

6)   nie wolno poruszać się pojazdami mechanicznymi parkować ich (oprócz wyznaczonych miejsc) oraz  w jakikolwiek sposób blokować dróg dojścia, schodów, wyjść i wejść;

7)   zabronione jest wspinanie się na maszty, dachy budynków i innych konstrukcji, mury, ogrodzenia i urządzenia oświetleniowe;

8)      nie wolno wchodzić na tereny nieudostępnione przez Administratora;

9)      nie wolno przebywać na terenie obiektów poza godzinami otwarcia;

10)   ze względu na bezpieczeństwo należy stosować się do poleceń obsługi OSiR.

§ 7. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa bądź artystyczna na obiektach może odbywać się tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Administratora

§ 8. Za wartościowe przedmioty pozostawione bez opieki na terenie obiektów sportowych Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdział 2.

Zasady korzystania z kompleksu basenowego

§ 9. 1. Wstęp na teren kompleksu basenowego dozwolony jest po uprzednim wykupieniu karnetu lub biletu jednorazowego.

2. Wysokość cen biletów i innych opłat za wstęp na teren kompleksów określa Burmistrz Czarnkowa.

3.Na terenie kompleksu basenowego działa wypożyczalnia sprzętu sportowego, z którego korzystanie następuje za osobną opłatą ustaloną przez Administratora. Wydawanie w/w sprzętu następuje na podstawie dowodu tożsamości.

§ 10. 1. Grupy zorganizowane mogą korzystać z basenów według ustalonego rozkładu zajęć, a przed wejściem do wody powinny zostać zgłoszone dyżurnemu ratownikowi.

2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób ćwiczących w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby

§11. 1. Za bezpieczeństwo pływających odpowiadają ratownicy, opiekunowie grup i prowadzący zajęcia.

2. Korzystanie z basenów dozwolone jest tylko w obecności ratownika.

3. Ratownikami są osoby, posiadające upoważnienie Administratora, nosząca czapkę i ubiór w kolorze pomarańczowym lub czerwonym oznaczone emblematami WOPR.

4. Każdy znajdujący na terenie kompleksu basenowego musi podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.

5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kapać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

6. Ze względu na bezpieczeństwo osób kapiących się zaleca wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

7. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru na terenie kompleksu dzieci nieumiejących pływać.

8.Dzieci do 3 roku życia korzystające z basenu muszą mieć ubrane pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli.


§ 12. 1. Przed wejściem do basenu każdy zobowiązany jest do kąpieli pod prysznicem.

2. Wejście pod prysznic powinno odbywać się wyłącznie w klapkach.

3. Z basenu nie mogą korzystać:

1)      osoby nietrzeźwe;

2)  osoby chore cierpiące na zakaźne schorzenia skóry lub nieżyty górnych dróg oddechowych.

4. Osobom znajdującym się na terenie kompleksu basenowego zabrania się :

1)    wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga;

2)      biegania wokół niecek basenowych;

3)      skoków do wody bez nadzoru instruktora;

4)      używania sprzętu z elementami szklanymi i kosmetyków w szklanych opakowaniach;

5)      zanieczyszczania wody basenowej;

6)   pływania w biżuterii i okularach innych niż pływackie, pływanie w szkłach kontaktowych dozwolone jest  po założeniu okularów pływackich.

§13.  Na terenie kompleksu obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich zorganizowanych zajęć ( w tym nauki pływania, używania zestawów do pływania podwodnego) bez wiedzy i zgody Administratora.

Rozdział 3.

Zasady  korzystania z boisk piłkarskich

§ 14. 1. Administrator na podstawie pisemnych zgłoszeń Organizatorów ustala harmonogram korzystania z pomieszczeń i boisk na poszczególne miesiące roku. Harmonogram jest podstawowym dokumentem określającym dostępność  do boisk piłkarskich.

2. Boisko górne przeznaczone jest przede wszystkim do rozgrywania meczów ligowych, sparingowych  oraz organizacji dużych imprez sportowo-rekreacyjnych

3. Treningi i pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne odbywają się na boisku treningowym.

§ 15. Szczegółowe zasady zachowania się  osób na stadionie podczas imprez określają  Organizatorzy w swoich regulaminach.

Rozdział 4.

Zasady korzystania z lodowiska

§ 16.   1. Lodowisko uruchomione jest w okresie zimowym na bieżni stadionu (gdy pozwalają warunki atmosferyczne).

2. Lodowisko czynne jest codziennie w godz. 8.00-21.00 z ewentualnymi przerwami konserwacyjnymi.

3. W dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00 pierwszeństwo na korzystanie z lodowiska mają zorganizowane grupy szkolne.

4. Lodowisko jest nieczynne w przypadku odwilży, opadów deszczu lub obfitych opadów śniegu.

5. W przypadku organizowania imprez sportowych Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.

§17. 1 Zasady bezpieczeństwa :

1)      na tafli lodowiska może przebywać max 100 osób;

2)      dzieci do 7 lat mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;

3)      zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym;

4)      jazda na tafli może odbywać się tylko we wskazanym kierunku;

2. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

1)      wchodzenia na lód w trakcie przerw konserwacyjnych i odwilży;

2)      poruszania innym sprzętem niż łyżwy;

3)    używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów i  krążków hokejowych lub  innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników  (nie dotyczy zajęć zorganizowanych);

4)      rzucania śniegiem;

5)      siadania na bandach okalających lodowisko;

6)      jazdy z dziećmi na rękach;

7)      wnoszenia i spożywania napojów oraz  jedzenia na tafli lodowiska.

Rozdział 5.

Zasady korzystania z rampy wrotkarskiej.

§18. 1. Na rampie wrotkarskiej mogą przebywać wyłącznie osoby jeżdżące na rolkach lub deskach do 8 osób na każdym pomoście, potrafiące samodzielnie na ten pomost wjechać.

2.Jednocześnie na rampie mogą jeździć 2 osoby, każda na swojej połowie jezdni.

§19. 1. Akrobacje na rampie mogą wykonywać wyłącznie osoby do tego przygotowane.

2. Osobom korzystającym z rampy zabrania się:

1)      jazdy bez pełnego zabezpieczenia tj. kasku, ochraniaczy kolan, nadgarstków i łokci;

2)      wchodzenia po konstrukcji na pomosty;

3)      wjeżdżania rowerami lub innym nie przeznaczonym do tego sprzętem.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe.

§ 20.  Gmina Miasta Czarnków nie ponosi odpowiedzialności za wydatki powstałe w trakcie korzystania z infrastruktury OSiR niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 21. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie.

§ 22.  Zobowiązuje się Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji do umieszczenia na terenie Kompleksu Sportowego  odpowiednich tablic informacyjnych z treścią regulaminu oraz wyciągu z powszechnie obowiązujących przepisów.

 

PODSTAWA: UCHWAŁA NR VIII/48/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 kwietnia 2011r.

 

UWAGA: Na terenie obiektów obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

1) Ustawa antynikotynowa z dnia 8 kwietnia 2010r.

2) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2022 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.