Strona główna arrow Aktualności arrow Bieg na orientację
Bieg na orientację
Wpisał: Małgorzata Chęś   
20.05.2019.
Image

 

 

 

REGULAMIN

BIEG NA ORIENTACJĘ

 

I. Organizator zawodów

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków  tel./fax 067/255-26-95, e-mial: osir@czarnkow.pl

 

II. Współorganizator zawodów

Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Czarnków 

 

III. Termin i miejsce

Termin: 31 maja 2019 roku (piątek) godz. 14.00

Miejsce: Czarnków lasy dookoła Parku Staszica, start spod dużej skoczni.

                                                                   

IV. Cel zawodów

− popularyzacja sportu, a w szczególności imprez biegowych na orientację, które wymagają nie tylko przygotowania fizycznego, ale w szczególności wiedzy  i umiejętności z zakresu nawigacji w terenie,

− zachęcenie uczniów szkół podstawowych do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w gronie swoich rówieśników,

 

V. Uczestnicy

- zawody przeznaczone są dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych

- zastępy wyłącznie 6 osobowe

- uczniowie mogą brać udział w biegu tylko pod opieką nauczyciela – opiekuna grupy lub osób pełnoletnich /rodzic, opiekun - wtenczas obowiązuje pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego – do pobrania na stronie www.osirczarnkow.pl/

- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność /w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego/,

- dopuszcza się do uczestniczenia w zawodach wyłącznie osoby nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach

- organizator maksymalizuje bezpieczeństwo uczestników poprzez specjalne projektowanie tras, które w szczególności omijają miejsca niebezpieczne

- organizator nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za uczestników, a w szczególności za ich stan zdrowia oraz wynikającą z tego możliwość uprawiania sportu

 

VI. Trasa, mapa

- forma zawodów to klasyczna trasa do biegu wyznaczona w Parku Staszica

a) trasa biegu będzie wyznaczona na mapce

b) żółte punkty to miejsca zmiany azymutu, które oznaczone będą żółtą taśmą

c) czerwone punkty – to punkty kontrolne oznaczone czerwoną taśmą

 

VII. System potwierdzania punktów kontrolnych

- każdy zastęp otrzymuje kartę kontrolną, która służyć będzie do potwierdzania obecności na punktach kontrolnych na trasie, na tych punktach na uczestników biegu będzie czekała osoba, która da zawodnikom zadania do wykonania

- kartę kontrolną zastęp odbiera przed startem od organizatora

- zwrot karty kontrolnej następuje w chwili dobiegnięcia na linię mety ostatniego uczestnika z zastępu

- zastęp, który zgubi kartę kontrolną zostaje zdyskwalifikowany

 

VIII. Zgłoszenia zawodników

- zgłoszenia grupowe uczniów dokonuje nauczyciel lub rodzic – opiekun zastępu, który przekazuje informacje do biura OSiR do dnia 30 maja br. do godz. 15.00

drogą telefoniczną 067/255-26-95, bądź e-mailową osir@czarnkow.pl

- zgłoszenia indywidualne zastępu dokonuje opiekun, który jest obecny na biegu

- zgłoszenie musi zawierać: nazwę zastępu oraz imię i nazwisko uczestników

 

IX. Rezygnacja

Rezygnację uczestnika z biegu opiekun może zgłosić organizatorowi – przed biegiem.

 

X. Program zawodów

- zbiórka wszystkich zastępów w Parku Staszica „lej – skoczni” godz. 14.00

- odprawa i start każdego zastępu w odstępach 10 minutowych

- około godz. 15.00/ 15.30 przejście wszystkich na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji „dolna płyta”, gdzie odbędzie się ognisko z kiełbaskami i ogłoszenie werdyktu oraz dekoracja zwycięzców

 

XI. Wyniki i nagrody

- o kolejności miejsc decyduje czas przebiegnięcia trasy oraz ilość punktów zdobytych na punktach kontrolnych

- w przypadku gdy zastępy będą miały taki sam czas o miejscu zadecyduje ilość zdobytych punktów przy punktach kontrolnych

Nagrody:

- 1 miejsce: medal, dyplom, kompas, karnet na basen – 1 miesiąc

- 2 miejsce: medal, dyplom, karnet na basen - 3 tygodnie

- 3 miejsce: medal, dyplom, karnet na basen – 2 tygodnie

 

XII. Postanowienia końcowe

− zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne

− uczestnicy są ubezpieczeni od N.W.

− uczestnicy dojeżdżają na zawody na własny koszt

− organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu,

− zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych

− uczestnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego zawodów,

− nieznajomość regulaminu zawodów i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i osób trzecich

− nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika

− za wszelkie kradzieże zaistniałe podczas zawodów OSiR nie ponosi odpowiedzialności, zawodnicy odpowiadają za swe rzeczy we własnym zakresie

− uczestnik zawodów przez swój udział potwierdza zapoznanie się treścią regulaminu

− regulamin zawodów będzie dostępny na stronie internetowej www.osir.czarnkow.pl

− ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

XIII. Ochrona Danych Osobowych

 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest:

Gmina Miasta Czarnków

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków

NIP:7632093092

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: osir@czarnkow.pl

 

2.JAKI JEST POWÓD I CELE PRZETWARZANIA?

1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w treści niniejszego regulaminu w związku  z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska  z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje bądź w której się uczy - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

3. Opiekunowie zgadzają się na kontakt telefoniczny oraz otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój numer telefonu oraz adres e-mail.

 

3.KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe mogą być lub zostaną przekazane:

Organom państwowym (np.: Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych Osobowych),

Instytucjom państwowym (np.: Gminie Miasta Czarnków),

upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek,

 

4. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.:

-prawo dostępu do treści swoich danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,

-prawo do sprostowania, poprawienia danych gdy zawierają błąd, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

-prawo do usunięcia- częściowego lub całkowitego,

-prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli pozostawienie ich wyłącznie do przechowywania,

-prawo do przenoszenia danych,

-prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

-prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

5.OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

 

Jednocześnie każdy uczestnik biegu wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla niego, do publikacji, pokazania i wykorzystania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych  z biegu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości.

 

DO POBRANIA

zgoda rodzica na udział dziecka w biegu na orientację

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2019 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.