Strona główna arrow Aktualności arrow Turniej Piłki Nożnej z okazji 10-lecia  Orlika
Turniej Piłki Nożnej z okazji 10-lecia  Orlika
Wpisał: Małgorzata Chęś   
13.09.2019.
Obraz może zawierać: tekst

 

 

Regulamin

  Turniej Piłki Nożnej z okazji 10-lecia „ Orlika”                         

 w Czarnkowie ul. Wroniecka 61

 

 

ORGANIZATORZY:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków  tel./fax 067/255-26-95, e-mial: osir@czarnkow.pl

Animatorzy: Jerzy Kucharski, Michał Maćkowiak tel. 795-598-628

 

MIEJSCE:

Boisko „Orlik” w Czarnkowie; ul. Wroniecka 61

 

TERMIN:

1)     10 października 2019 roku (czwartek)

szkoła podstawowa klasy IV - VI  

godz. 16.30

2)     11 października 2019 roku (piątek)

OPEN     

godz. 18.00

 

CEL TURNIEJU:

- popularyzacja zdrowego stylu życia,

- rozwijanie zainteresowania sportem i wspomaganie inicjatyw.

 

UCZESTNICTWO:

Młodzież miasta i gminy Czarnków w dwóch grupach wiekowych:

-  szkoła podstawowa klasy III-VI 

-  OPEN

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

W zależności od ilości zgłoszonych drużyn – system pucharowy lub każdy z każdym.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek doręczy animatorom (na Orlik) do dnia 09.10.2019 r. imienną listę zawodników.

Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

Drużyna występuje w wybranych przez siebie strojach.

 

ZASADY GRY:

Drużyna może zgłosić 8 zawodników bez możliwości dokonania zmian w czasie rozgrywek (na boisku 5+1 bramkarz).

Mecze odbywają się w system każdy z każdym.

Czas gry wynosi 15 minut bez zmian stron.

Zmiany zawodników powrotne „systemem halowym”.

Wprowadzenie piłki do gry z automatu bramkowego może odbywać się ręką lub nogą bramkarza.

Pola karne oznaczone w obrębie jego linii.

Pozostałe przepisy reguluje PZPN – zgodnie z przepisami piłki nożnej.

 

BADANIA LEKARSKIE:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. (Dz. U. Nr 81, poz.889) zawodnicy przy przystąpieniu do rozgrywek muszą złożyć u organizatora zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w w/w rozgrywkach lub zobowiązani są do złożenia podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów  oświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjnych organizowanych przez OSiR.

Druki do pobrania na stronie www.osir.czarnkow.pl lub u animatorów na Orliku.

PUNKTACJA:

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt.

Za remis 1 pkt.

Za przegraną 0 pkt.

 

KOLEJNOŚĆ:

O zajęciu miejsca decyduje: ilość zdobytych punktów.

Przy dwóch zespołach jednakową ilością punktów o zajęciu miejsca decyduje:

- różnica bramek,

- większa liczba strzelonych goli,

- bezpośredni pojedynek z zainteresowanym zespołem.

 

DYSCYPLINA:

W rozgrywkach obowiązują kary upomnienia: 1 min, 2 min, całkowite wykluczenie.

W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być odsunięty od trzech spotkań lub całkowicie wykluczony z rozgrywek.

 

NAGRODY:

Za zajęcie miejsc I-III w każdej   kategorii wiekowej uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, medale.

 

SPRAWY INNE:

Organizatorzy zapewniają:

Obsługę sędziowską.

Prowadzenie dokumentacji rozgrywek.

Gra Fair play.

Narzutki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

− zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne

− uczestnicy są ubezpieczeni od N.W.

− uczestnicy dojeżdżają na zawody na własny koszt

− organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu,

− uczestnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego zawodów,

− nieznajomość regulaminu turnieju i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i osób trzecich

− nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika

− za wszelkie kradzieże zaistniałe podczas zawodów OSiR nie ponosi odpowiedzialności, zawodnicy odpowiadają za swe rzeczy we własnym zakresie

− organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje.

− uczestnik zawodów przez swój udział potwierdza zapoznanie się treścią regulaminu

− regulamin zawodów będzie dostępny na stronie internetowej www.osir.czarnkow.pl

− ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest:

Gmina Miasta Czarnków

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków

NIP:7632093092

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: osir@czarnkow.pl

 

2.JAKI JEST POWÓD I CELE PRZETWARZANIA?

1. Dane osobowe uczestników turnieju będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w treści niniejszego regulaminu w związku  z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska  z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje bądź w której się uczy - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

3. Opiekunowie zgadzają się na kontakt telefoniczny oraz otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój numer telefonu oraz adres e-mail.

 

3.KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe mogą być lub zostaną przekazane:

Organom państwowym (np.: Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych Osobowych),

Instytucjom państwowym (np.: Gminie Miasta Czarnków),

upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek,

 

4. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.:

·         prawo dostępu do treści swoich danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,

·         prawo do sprostowania, poprawienia danych gdy zawierają błąd, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

·         prawo do usunięcia- częściowego lub całkowitego,

·         prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli pozostawienie ich wyłącznie do przechowywania,

·         prawo do przenoszenia danych,

·         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·         prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

5.OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w turnieju.

 

Jednocześnie każdy uczestnik turnieju wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla niego, do publikacji, pokazania i wykorzystania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych  z biegu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości.

 

 

Image 

 

 

 

 

 


 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.