ORLIK
Wpisał: Administrator   
07.04.2013.

 obowiązuje od dnia 20 czerwca 2020 do odwołania

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie

INFORMUJE

że obiekt ORLIK ul. Wroniecka 61 będzie czynny

od 06 marca 2021 

ZASADY KORZYSTANIA

Z KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH „ORLIK”

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od dnia 20.06.2020r. zostają wprowadzone następujące zasady funkcjonowania Kompleksu Boisk Wielofunkcyjnych  ,, ORLIK ‘’ przy ul. Wronieckiej 61.   

1)      Kompleks  ,, ORLIK’’ czynny:
– poniedziałek – piątek  10.00 – 14.30
– sobota, niedziela, święta   12.00 – 22.00

Informujemy, że na kompleksie boisk można przebywać do godziny 21.45.

2)      Zostają wprowadzone 75 minutowe cykle treningowe po których nastąpi 15 minutowa przerwa na dezynfekcję urządzeń. (przykład: 12.00-13.15 cykl treningowy).

L.p.

Cykl treningowy

Dezynfekcja

1. 14.30 – 15.45 15.45 – 16.00

2.

16.00 – 17.15 17.15 – 17.30

3.

17.30 – 18.45 18.45 – 19.00

4.

19.00 – 20.15 20.15 – 20.30

5.

20.30 – 21.45

21.45 – 22.00

           UWAGA: Powyższe nie dotyczy treningów Klubu „NOTEĆ”

3)      Na terenie kompleksu w tym samym czasie może przebywać:

- boisko do piłki nożnej: 14 osób + opiekun

- boisko tartanowe 14 osób + opiekun

4)      Zarządca będzie dokonywał weryfikacji wg kolejności zgłoszeń, celem ustalenia przestrzegania zasad określonych w pkt.3.

5)      Na terenie obiektu (nie dotyczy gier zespołowych) obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.

6)      Zarządca zapewni środki do dezynfekcji rąk dostępne przy wejściu do obiektu. Osoby wchodzące oraz opuszczające obiekt obowiązane są do dezynfekcji rąk oraz sprzętu, który ze sobą przyniosą.

7)      Na obiekcie czynne będą tylko toalety oraz rotacyjnie jedna szatnia, gdy druga będzie w dezynfekcji. Korzystający z kompleksu nie mają obowiązku zakrywania twarzy. Wyjątek stanowi czas załatwienia formalności związanych z rejestracją,  w czasie których należy założyć maskę.                                                           

8)      Na terenie ORLIKA będzie prowadzony „Wykaz osób korzystających z boisk”.

Uwaga: pkt 3, 4, 5, 6, 7,8 nie dotyczy Klubu „NOTEĆ”, który wynajmuje obiekt wg osobnych zasa

 

Zapobiegając rozprzestrzenianiu się koronawirusa stosuje się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na podstawie art. 46a     i art. 46b pkt 1–6  i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz 2021 r. poz. 159 i 180) oraz w związku z obowiązującym europejskim rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych – RODO, Administrator Danych zbiera dane osób korzystających z  Boisk Wielofunkcyjnych ORLIK ul. Wroniecka 61 w Czarnkowie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa osób fizycznych. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze OSiR.


 

 

KONTAKT: 795-598-628

ANIMATORZY ORLIKA:

Jerzy Kucharski, Michał Maćkowiak

 

 

UCHWAŁA NR XLII/291/2010

RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie zasad korzystania z obiektu - Kompleks boisk sportowych

"MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Czarnkowie

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. r 142, poz. 1591, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Czarnkowie zasady korzystania w formie poniższego Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Czarnkowie:

1) Administratorem całorocznego kompleksu boisk sportowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie, zwany dalej OSiR.

2) Wejście na obiekt jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu. 

3) Boiska są dostępne dla wszystkich chętnych w następujących terminach:

a) poniedziałek - piątek godz. 15.00-22.00

b) sobota godz. 9.00-22.00

c) niedziela godz. 12.00-22.00

4) Od poniedziałku do piątku do godz. 14.00 boiska są zarezerwowane dla Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie i Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie.

5) Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt. 3 ustala OSiR.

6) Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt. 4 ustalają dyrektorzy wymienionych szkół, przy czym pierwszeństwo w korzystaniu z kompleksu boisk przysługuje uczniom gimnazjum.

7) W okresie wolnym od nauki szkolnej obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu, przygotowany przez OSiR w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Czarnków.

8) OSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć, w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w szczególności zlodowacenia obiektu.

9) Dopuszcza się możliwość rezerwacji bois, dla grup powyżej 10 osób, z tygodniowym wyprzedzeniem, u pracowników OSiR.

10) Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

11) Osoby korzystające z boisk wpisują się do rejestru użytkowników i okazują dokument tożsamości ze zdjęciem pracownikowi OSiR.

12) Zorganizowana grupa korzystająca z obiektu jest zobowiązana do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru i okazanie dokumentu tożsamości.

13) Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania, odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą jednorazową bądź bezterminową rodziców lub opiekunów prawnych i na ich odpowiedzialność.

14) Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się buty piłkarskie z krótkimi korkami z tworzywa sztucznego).

15) Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie użytkuje się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

16) Sprzęt sportowy wydaje pracownik OSiR. Korzystający, po skończonych zajęciach, zdaje pobrany sprzęt pracownikowi OSiR.

17) W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystającym z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się;

a) używania butów innych niż opisane w pkt. 14,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodne z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

d) niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska,

e)wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

g) palenia tytoniu i spożywania alkoholu

h) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska, 

i) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,

k) wprowadzania zwierząt,

l) korzystania z boisk bez zgody pracownika OSiR.

18) W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad, o których mowa w niniejszym regulaminie pracownik OSiR ma prawo:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego,  

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z obiektu,  

c) nakazać opuszczenie terenu boisk. 

19) Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk korzystający ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

20) Prowadzący zajęcia sportowo-rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun, instruktor sportu) jest zobowiązany powiadomić pracownika OSiR o każdym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

21) Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi OSiR wszelkich uszkodzeń obiektu i wyposażenia ujawnionych po poprzednich użytkownikach lub powstałych w bieżącym użytkowaniu.

22) OSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu przez użytkowników niezgodnie z Regulaminem i poza godzinami funkcjonowania, a także za mienie pozostawione na terenie obiektu.


§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji do umieszczenia na terenie kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Czarnkowie tablic informacyjnych z treścią regulaminu oraz wyciągu z powszechnie obowiązujących przepisów o charakterze porządkowym. Projekt tablicy informacyjnej musi być uzgodniony z Referatem Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miasta Czarnków.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 
© 2022 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.