ORLIK
Wpisał: Administrator   
07.04.2013.

KONTAKT: 795-598-628

ANIMATORZY ORLIKA:

Jerzy Kucharski, Michał Maćkowiak

 

 

UCHWAŁA NR XLII/291/2010

RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie zasad korzystania z obiektu - Kompleks boisk sportowych

"MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Czarnkowie

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. r 142, poz. 1591, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Czarnkowie zasady korzystania w formie poniższego Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Czarnkowie:

1) Administratorem całorocznego kompleksu boisk sportowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie, zwany dalej OSiR.

2) Wejście na obiekt jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu. 

3) Boiska są dostępne dla wszystkich chętnych w następujących terminach:

a) poniedziałek - piątek godz. 15.00-22.00

b) sobota godz. 9.00-22.00

c) niedziela godz. 12.00-22.00

4) Od poniedziałku do piątku do godz. 14.00 boiska są zarezerwowane dla Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie i Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie.

5) Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt. 3 ustala OSiR.

6) Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt. 4 ustalają dyrektorzy wymienionych szkół, przy czym pierwszeństwo w korzystaniu z kompleksu boisk przysługuje uczniom gimnazjum.

7) W okresie wolnym od nauki szkolnej obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu, przygotowany przez OSiR w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Czarnków.

8) OSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć, w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w szczególności zlodowacenia obiektu.

9) Dopuszcza się możliwość rezerwacji bois, dla grup powyżej 10 osób, z tygodniowym wyprzedzeniem, u pracowników OSiR.

10) Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

11) Osoby korzystające z boisk wpisują się do rejestru użytkowników i okazują dokument tożsamości ze zdjęciem pracownikowi OSiR.

12) Zorganizowana grupa korzystająca z obiektu jest zobowiązana do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru i okazanie dokumentu tożsamości.

13) Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania, odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą jednorazową bądź bezterminową rodziców lub opiekunów prawnych i na ich odpowiedzialność.

14) Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się buty piłkarskie z krótkimi korkami z tworzywa sztucznego).

15) Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie użytkuje się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

16) Sprzęt sportowy wydaje pracownik OSiR. Korzystający, po skończonych zajęciach, zdaje pobrany sprzęt pracownikowi OSiR.

17) W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystającym z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się;

a) używania butów innych niż opisane w pkt. 14,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodne z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

d) niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska,

e)wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

g) palenia tytoniu i spożywania alkoholu

h) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska, 

i) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,

k) wprowadzania zwierząt,

l) korzystania z boisk bez zgody pracownika OSiR.

18) W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad, o których mowa w niniejszym regulaminie pracownik OSiR ma prawo:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego,  

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z obiektu,  

c) nakazać opuszczenie terenu boisk. 

19) Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk korzystający ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

20) Prowadzący zajęcia sportowo-rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun, instruktor sportu) jest zobowiązany powiadomić pracownika OSiR o każdym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

21) Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi OSiR wszelkich uszkodzeń obiektu i wyposażenia ujawnionych po poprzednich użytkownikach lub powstałych w bieżącym użytkowaniu.

22) OSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu przez użytkowników niezgodnie z Regulaminem i poza godzinami funkcjonowania, a także za mienie pozostawione na terenie obiektu.


§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji do umieszczenia na terenie kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Czarnkowie tablic informacyjnych z treścią regulaminu oraz wyciągu z powszechnie obowiązujących przepisów o charakterze porządkowym. Projekt tablicy informacyjnej musi być uzgodniony z Referatem Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miasta Czarnków.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 
© 2020 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.