Strona główna arrow Skatepark - fitpark
Skatepark - fitpark
Wpisał: Administrator   
11.08.2016.

UCHWAŁA NR XXV/157/2016

Rady Miasta Czarnków

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego fit-parku, skateparku i placu zabaw przy osiedlu Słonecznym w Czarnkowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r.
poz. 446) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Kompleks rekreacyjno-sportowy obejmuje urządzenia skatepark, fit-parku, placu zabaw oraz tereny przyległe.

2. Administratorem obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie.

§ 2. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i przestrzegania jego zasad.

§ 3. Użytkownik niestosujący się do postanowień regulaminu może zostać pozbawiony możliwości korzystania z obiektu.

Rozdział 2.

Zasady korzystania z obiektu

§ 4. 1. Obiekt jest czynny w dni powszednie, także soboty, niedziele oraz święta od godz. 800 do 2200.

2. Administrator ma prawo zakazać wstępu na obiekt w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych lub gdy urządzenia na obiekcie nie nadają się do użytkowania.

§ 5. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz:

1) wprowadzania i użytkowania sprzętów innych niż zgodne z przeznaczeniem np. pojazdów silnikowych;

2) zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu (art.145 Kodeksu wykroczeń tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1094);

3) niszczenia roślinności i urządzeń użytku publicznego (art. 143-144 Kodeksu wykroczeń
tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1094);

4) posiadania środków odurzających bądź substancji psychotropowych (art.62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tj. z 2012r. poz. 124 ze zm.);

5) palenia wyrobów tytoniowych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych tj. Dz. U. z 2015r. poz. 298);

6) wnoszenia napojów alkoholowych (art. 16 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1286);

7) korzystania z urządzeń w stanie nietrzeźwym;

8) wnoszenia artykułów spożywczych, szczególnie gumy do żucia, słonecznika, napojów w szklanych butelkach i puszkach;

9) używania urządzeń oznakowanych jako uszkodzone;

10) instalowania urządzeń i sprzętu nie będącego wyposażeniem obiektu;

11) wchodzenia na ogrodzenie, poręcze, elementy wyposażenia i małej architektury;

12) wywieszania plakatów, transparentów, banerów bez zgody administratora;

13) wprowadzania zwierząt;

14) korzystania z elementów skateparku podczas opadów deszczu i śniegu.

Rozdział 3.

Postanowienia końcowe

§ 6. Treść uchwały wraz z wyciągiem z ustaw i aktów prawa miejscowego zawierających normy odnoszące się do treści uregulowanej przez niniejszą uchwałę zostanie ogłoszona na tablicach informacyjnych na terenie obiektu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 
© 2020 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.