Strona główna arrow Skatepark - fitpark
Skatepark - fitpark
Wpisał: Administrator   
11.08.2016.

obowiązuje od dnia 20 czerwca 2020 do odwołania

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie

INFORMUJE

że obiekt Scatepark przy os. Słonecznym

będzie czynny

od 20 czerwca 2020

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA.

 

1.      Osoby korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.  Podobnie po użyciu każdego zestawu do ćwiczeń. Administrator zapewnia płyn do dezynfekcji na terenie obiektu.

2.      Osoby korzystające z urządzeń są obowiązane zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 2m.

3.      Na terenie obiektu może jednocześnie przebywać maksymalnie 20 osób.

4.      Obiekt Skateparku jest otwarty, bez stałej obsługi, wobec czego odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania z obiektu dotyczy bezpośrednio korzystających.


UCHWAŁA NR XXV/157/2016

Rady Miasta Czarnków

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego fit-parku, skateparku i placu zabaw przy osiedlu Słonecznym w Czarnkowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r.
poz. 446) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Kompleks rekreacyjno-sportowy obejmuje urządzenia skatepark, fit-parku, placu zabaw oraz tereny przyległe.

2. Administratorem obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie.

§ 2. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i przestrzegania jego zasad.

§ 3. Użytkownik niestosujący się do postanowień regulaminu może zostać pozbawiony możliwości korzystania z obiektu.

Rozdział 2.

Zasady korzystania z obiektu

§ 4. 1. Obiekt jest czynny w dni powszednie, także soboty, niedziele oraz święta od godz. 800 do 2200.

2. Administrator ma prawo zakazać wstępu na obiekt w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych lub gdy urządzenia na obiekcie nie nadają się do użytkowania.

§ 5. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz:

1) wprowadzania i użytkowania sprzętów innych niż zgodne z przeznaczeniem np. pojazdów silnikowych;

2) zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu (art.145 Kodeksu wykroczeń tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1094);

3) niszczenia roślinności i urządzeń użytku publicznego (art. 143-144 Kodeksu wykroczeń
tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1094);

4) posiadania środków odurzających bądź substancji psychotropowych (art.62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tj. z 2012r. poz. 124 ze zm.);

5) palenia wyrobów tytoniowych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych tj. Dz. U. z 2015r. poz. 298);

6) wnoszenia napojów alkoholowych (art. 16 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1286);

7) korzystania z urządzeń w stanie nietrzeźwym;

8) wnoszenia artykułów spożywczych, szczególnie gumy do żucia, słonecznika, napojów w szklanych butelkach i puszkach;

9) używania urządzeń oznakowanych jako uszkodzone;

10) instalowania urządzeń i sprzętu nie będącego wyposażeniem obiektu;

11) wchodzenia na ogrodzenie, poręcze, elementy wyposażenia i małej architektury;

12) wywieszania plakatów, transparentów, banerów bez zgody administratora;

13) wprowadzania zwierząt;

14) korzystania z elementów skateparku podczas opadów deszczu i śniegu.

Rozdział 3.

Postanowienia końcowe

§ 6. Treść uchwały wraz z wyciągiem z ustaw i aktów prawa miejscowego zawierających normy odnoszące się do treści uregulowanej przez niniejszą uchwałę zostanie ogłoszona na tablicach informacyjnych na terenie obiektu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 
© 2022 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.