Strona główna arrow Aktualności arrow Bieg Otwartych Serc
Bieg Otwartych Serc
Wpisał: Małgorzata Chęś   
15.05.2019.
Image

REGULAMIN

„I Czarnkowskiego Biegu Otwartych Serc”

I Cel imprezy:

*Zebranie środków  na zakup interaktywnej – multimedialnej podłogi edukacyjnej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach.

*Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej, jako jednego  z elementów zdrowego trybu życia.

*Integracja społeczności lokalnej poprzez aktywność fizyczną i wspólne kibicowanie sportowcom.

*Aktywizacja mieszkańców miasta.

*Promocja Miasta Czarnków.

*Popularyzacja walorów krajobrazowych Doliny Noteci.

 

II Organizator:

1.Urząd Miasta Czarnków pod patronatem Rady Miasta Czarnków z inicjatywy radnej Katarzyny Baryczkowskiej

Kontakt:

Katarzyna Baryczkowska, tel. 504178210 (w godz. 15.30 – 19.00) lub e-mail blukasia@o2.pl

2.Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie

Kontakt:

ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków,  tel. 067 255 26 95  (w godz. 7.00.-15.00) lub e-mail: osir@czarnkow.pl       

              

III Termin i miejsce:

1.Data: 02.06.2019 r. (niedziela).

2.Start/meta: "Słoneczna Strefa Rekreacji”  przy Noteci w Czarnkowie.

3.Biuro zawodów: "Słoneczna Strefa Rekreacji” czynne od 9.00 do 10.50 w dniu zawodów.

4.Weryfikacja zawodników i drużyn odbędzie się w dniu zawodów 02.06.2019 r.

5.Trasa: drogi bite i polne, trasa zabezpieczona i oznakowana przez organizatorów.

6.Dystans:

*bieg główny 5 km,

*nordic walking 5 km,

* bieg Krasnali dla dzieci do 6 lat - 100 m,

*bieg dla dzieci niepełnosprawnych 400m,

*biegi dla dzieci:  kat. K-7/M-7 400 m, K-10/M-10 600 m, K-13/M-13 800 m.

7.Toi toi będą na terenie "Słonecznej Strefy Rekreacji”.

8.Parking przy rondzie Browar.

 

IV Program czasowy:

1.Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej zgodnie z odrębnym regulaminem -  Załącznik nr 1.

2.Biegi i zawody nordic walking:

*9.00 – 10.50 weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych,

*11.00 uroczyste otwarcie,

*11.15  bieg dzieci niepełnosprawnych,

*11.30 – 12.00 pozostałe biegi dzieci,

*12.15 bieg główny,

*12.20 nordic walking,

*14.00 losowanie i rozdanie nagród,

*15.00 – zakończenie.

 

V Klasyfikacja:

1.Bieg główny i zawody Nordic walking, kategoria +16, klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,

2.Biegi dzieci: 

K-7/M-7: 7-9 lat,

K-10/M-10: 10-12 lat,

K-13/M-13: 13-15 lat,

Kategorie wiekowe dla dzieci ustalane są na podstawie roku urodzenia.

3. Bieg Krasnali dla dzieci do 6 lat, bez klasyfikacji.

4.Bieg dzieci niepełnosprawnych,  bez klasyfikacji.

 

VI Nagrody i świadczenia dla zawodników:

1.Zwycięzcy w poszczególnych klasyfikacjach (miejsca I-III) otrzymują puchary.

2.Po zakończeniu biegów wśród wszystkich biegaczy zostaną rozlosowane nagrody.

3.W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: numer startowy, pomiar czasu, napoje i  słodki poczęstunek po biegu i medal pamiątkowy (pod warunkiem ukończenia biegu).

4.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

 

VII Pomiar czasu:

1.Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma „Maratończyk pomiar czasu” za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych lub w obuwiu.

2.Posiadanie numeru startowego wraz z chipem, jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania  w komunikacie końcowym.

3.Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

 

VIII Uczestnictwo:

1.Każdy zawodnik powyżej 16 roku życia zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego.

2.Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów  (tj. 02.06.2019 r.) ukończyli 16 lat, (dla osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców) i zweryfikowali swoje dane   w biurze zawodów.

3.Podczas biegów dla dzieci niepełnosprawnych dopuszcza się, aby zawodnik biegł z rodzicem lub opiekunem.

4.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

5.Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie:

*brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub złożeniem podpisu pod deklaracją uczestnictwa - oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu  i udziale w nim na własną odpowiedzialność,

*wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla celów weryfikacji   i umieszczenia w komunikacie końcowym, użycia zdjęć i materiałów video na wszystkich polach promocyjnych (www, media, plakaty itp.)

6.Dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że  zgadza się ze wszystkimi wyżej wymienionymi warunkami biegu.

7.Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą do udziału w Biegu” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tych dokumentów będzie dostępny  w biurze zawodów w dniu imprezy przy odbiorze chipów/numerów startowych.

8.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania - zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

9.Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, zasad fair play oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, a także służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

10.Niedopuszczalne jest skracanie zakrętów, trasy i wybieganie poza trasę za co grozi dyskwalifikacja.

 

IX Trasa biegu:

1.Trasa: drogi bite i polne, trasa zabezpieczona i oznakowana przez Organizatorów.

 

X  Zgłoszenia i wpisowe:

1.Zgłoszenia na biegi i nordic walking będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną http://maratonczykpomiarczasu.pl od 05.03.2019 r. do 15.05.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Po tym terminie zapisy można dokonywać tylko w biurze zawodów w dniu biegu, pod warunkiem jeśli wcześniej nie został  wyczerpany limit miejsc. Osoby korzystające z tej formy muszą liczyć się   z konsekwencją niedopuszczenia do udziału w zawodach z powodu wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc.

2.Organizator ustala limit miejsc 200 zawodników w biegu i 100 zawodników chodu. Bieg Krasnali 40 zawodników, biegi dzieci w każdej kategorii 60 zawodników.

3.Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia i zdjęciem.

4.Warunkiem otrzymania świadczeń jest wniesienie opłaty startowej i osobiste zgłoszenie się w biurze zawodów celem identyfikacji.

5.Opłata startowa wynosi:

*30 zł dla kat. +16 biegaczy i nordic walking;

*60 zł dla drużyny plażowej piłki siatkowej,

*biegi dzieci wszystkich kategorii i dzieci niepełnosprawnych  zwolnione są z opłaty.

6.Opłata startowa zostanie w całości przekazana na zakup  interaktywnej – multimedialnej podłogi edukacyjnej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach.

7.W przypadku zainteresowania wsparcia zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach jest możliwe dobrowolne wniesienie wyższej opłaty startowej, która zostanie w całości przekazana przez Organizatora na ten cel.

8.Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

DANE DO PRZELEWU:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych im. K. Makuszyńskiego w Gębicach,

ul. Polna 1, 64-700 Czarnków

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

52 895100090008 39152000 0010

Z dopiskiem: „I Czarnkowski Bieg Otwartych Serc”

 

XI Postanowienia końcowe:

1.Wyniki biegu dostępne będą na stronie internetowej:  www.maratonczykpomiarczasu.pl/wyniki oraz na www.osir.pl.

2.Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

3.Uczestnik startuje w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność i naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń i urazów fizycznych, a nawet śmierci.

4.Młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.

5.Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie: zdrowotnego lub odpowiedzialności z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń lub śmierci. Zaleca się uczestnikom wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na czas udziału w biegu.

6.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.

7.W sprawach nie ujętych Regulaminem biegu rozstrzyga Organizator.

 

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarza się zgodnie z art. 13 ust. 1  i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest: Gmina Miasta Czarnków, Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach; NIP:7632093092. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: osir@czarnkow.pl

 

2.JAKI JEST POWÓD I CELE PRZETWARZANIA?

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Przetwarzanie danych, o których mowa w treści niniejszego regulaminu w związku  z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska  z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje bądź w której się uczy oraz datę urodzenia w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

3.KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe mogą być lub zostaną przekazane:

Organom państwowym (np.: Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych Osobowych),

Instytucjom państwowym (np.: Gminie Miasta Czarnków),

upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

4.JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.:

*prawo dostępu do treści swoich danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,

*prawo do sprostowania, poprawienia danych gdy zawierają błąd, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

*prawo do usunięcia- częściowego lub całkowitego,

*prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli pozostawienie ich wyłącznie do przechowywania,

*prawo do przenoszenia danych,

*prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

*prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5.OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

Jednocześnie każdy uczestnik biegu wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla niego, do publikacji, pokazania i wykorzystania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych  z biegu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości.

 

Załącznik nr 1

R E G U L A M I N

OTWARTEGO TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

w ramach

„I Czarnkowskiego Biegu Otwartych Serc”

I Cel imprezy:

1.Zebranie środków  na zakup interaktywnej – multimedialnej podłogi edukacyjnej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach.

2.Popularyzacja gry w piłkę siatkową plażową

3.Integracja społeczności lokalnej poprzez aktywność fizyczną i wspólne kibicowanie sportowcom.

4.Aktywizacja mieszkańców miasta.

5.Promocja Miasta Czarnków.

6.Popularyzacja walorów krajobrazowych Doliny Noteci.

 

II Organizator:

1.Urząd Miasta Czarnków pod patronatem Rady Miasta Czarnków z inicjatywy radnej Katarzyny Baryczkowskiej

Kontakt:

Katarzyna Baryczkowska, tel. 504178210 (w godz. 15.30 – 19.00) lub e-mail blukasia@o2.pl

2.Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie

Kontakt:

ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków,  tel. 067 255 26 95  (w godz. 7.00.-15.00) lub e-mail: osir@czarnkow.pl    

 

III Termin i miejsce:

1.Data: 02.06.2019r. (niedziela) START godz. 10.00.

2.Miejsce: boisko do piłki plażowej - "Słoneczna Strefa Rekreacji”  przy Noteci w Czarnkowie.

3.Biuro zawodów: "Słoneczna Strefa Rekreacji” czynne od 9.30 do 10.00 w dniu turnieju.

4.Weryfikacja  drużyn odbędzie się w dniu zawodów w godzinach otwarcia bura zawodów.

5.Parking przy rondzie Browar.

 

IV  Zasady i warunki uczestnictwa:

1.Do turnieju mogą zgłaszać się drużyny 3 – osobowe (min. 1 kobieta).

2.Zawodnicy powinni mieć  ukończone 16 lat.

3.W celu weryfikacji drużyny uczestnik przed przystąpieniem do rozgrywek musi podać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

4.Uczestnicy przy przystąpieniu do rozgrywek muszą złożyć u organizatora zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwskazań do udziału w w/w turnieju lub zobowiązani są do złożenia podpisanych własnoręcznie oświadczeń (niepełnoletni podpisane przez prawnych opiekunów) o zdolności tj. braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjnych (lista oświadczenia w biurze zawodów).

5.Od początku do końca turnieju drużyny muszą występować w niezmienionych składach osobowych.

 

V  Zgłoszenia i wpisowe:

1.Zgłoszenia drużyn na Turniej Piłki Plażowej przyjmowane będą w biurze OSiR Czarnków, ul. Nowa 8  osobiście lub telefonicznie tel. 067 255 26 95  (w godz. 7.00.-15.00) od 05.03.2019 do 20.05.2019.

2.Każda drużyna biorąca udział w turnieju winna wpłacić wpisowe w kwocie 60 zł. 

3.Warunkiem otrzymania świadczeń (VII pkt.2) jest wniesienie opłaty startowej i osobiste zgłoszenie się   w biurze zawodów celem identyfikacji.

4.Za kompletne zgłoszenie uważa się:

*zgłoszenie drużyny w biurze OSiR,

*wniesienie opłaty startowej na konto wskazane poniżej.

5.Wpisowe zostanie w całości przekazana na zakup  interaktywnej – multimedialnej podłogi edukacyjnej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach.

6.W przypadku zainteresowania wsparcia zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach jest możliwe wniesienie wyższej opłaty startowej, która zostanie w całości przekazana przez Organizatora na ten cel.

7.Warunkiem rozegrania turnieju jest udział minimum dwóch drużyn.

8.Wpisowe nie podlega zwrotowi.

DANE DO PRZELEWU

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych im. K. Makuszyńskiego w Gębicach,

ul. Polna 1, 64-700 Czarnków

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

52 895100090008 39152000 0010

Z dopiskiem: „I Czarnkowski Bieg Otwartych Serc”

 

VI System rozgrywania turniejów:

Gra prowadzona będzie systemem pucharowym lub każdy z każdym  w zależności od ilości uczestników.

 

VII Ocena turniejów:

1.W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie związanych z systemem rozgrywania turnieju  (i innych) decydują Organizatorzy i sędziowie.

2.Wyłącznie Organizatorom i sędziom przysługuje prawo do rozstrzygania sytuacji spornych podczas trwania turnieju.

3.Sprawy, które nie objęte są regulaminem rozstrzyga Organizator (w odniesieniu do aktualnych przepisów PZZPS).

4.Ostateczna  interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

VIII Nagrody i świadczenia dla zawodników

1.Zwycięzcy miejsca I-III otrzymują puchary.

2.W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:  napoje i  słodki poczęstunek.

3.Organizator zapewnia opiekę medyczną.

 

IX Postanowienia końcowe:

1.Wyniki turnieju dostępne będą na stronie internetowej www.osir.czarnkow.pl

2.Turniej odbędzie  się bez względu na warunki atmosferyczne.

3.Uczestnik startuje w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność i naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń i urazów fizycznych, a nawet śmierci.

4.Młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.

5.Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie: zdrowotnego lub odpowiedzialności z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń lub śmierci. Zaleca się uczestnikom wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na czas udziału w biegu.

6.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, zawodnicy odpowiadają za swe rzeczy we własnym zakresie.

 

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarza się zgodnie z art. 13 ust. 1  i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest: Gmina Miasta Czarnków, Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach NIP:7632093092. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: osir@czarnkow.pl

2.JAKI JEST POWÓD I CELE PRZETWARZANIA?

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

Przetwarzanie danych, o których mowa w treści niniejszego regulaminu w związku  z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska  z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje bądź  w której się uczy oraz datę urodzenia - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

3.KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe mogą być lub zostaną przekazane:                                                                     

Organom państwowym (np.: Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych Osobowych),

Instytucjom państwowym (np.: Gminie Miasta Czarnków),                             

upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek,

 

4.JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?    

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.:

*prawo dostępu do treści swoich danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,

*prawo do sprostowania, poprawienia danych gdy zawierają błąd, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

*prawo do usunięcia- częściowego lub całkowitego,

*prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli pozostawienie ich wyłącznie do przechowywania,

*prawo do przenoszenia danych,

*prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

*prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5.OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:                                                                                                           

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Jednocześnie każdy uczestnik biegu wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla niego, do publikacji, pokazania i wykorzystania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych  z biegu w dowolnym formacie                           i  we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.