Strona główna arrow Przystań Marina
PRZYSTAŃ MARINA
Wpisał: Administrator   
22.04.2014.

 

 obowiązuje od 19.06.2021

MARINA – CZERWIEC

Do dnia 18.06. czynna wyłącznie w weekendy,

w tym  „długi” weekend 03.06. – 06.06. w godz. 10.00 – 20.00.

 

Od dnia 19.06 czynna codziennie w godz. 10.00 – 20.00

LIPIEC CODZIENNIE 10.00 – 20.00

SIERPIEŃ CODZIENNIE 10.00 – 20.00

 

R E J S Y   S T A T K I E M

CZERWIEC: w weekendy od 19.06.

LIPIEC, SIERPIEŃ: we wszystkie weekendy, pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

obowiązuje od dnia 01 maja 2021 do odwołania

 

W związku z sytuacją związaną ze stanem PANDEMII,
w miesiącu maju MARINA w Czarnkowie będzie funkcjonować
wyłącznie w weekendy w godzinach 10:00 – 20:00
począwszy od tzw. długiego weekendu tj. 1-3 maja.
 
REJSY STATKIEM
zostają zawieszone z powodu j.w. do czasu poluzowania obostrzeń.
 
W dniach weekendowych istnieje możliwość wypożyczenia kajaków
oraz rowerów turystycznych, jednak pod warunkiem
przestrzegania rygorów związanych ze stanem PANDEMII,
zawartych w REGULAMINACH.
 
 ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANI MARINA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

1.    Osoby korzystające z obiektu Mariny lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.  Korzystając z infrastruktury Mariny należy zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 2 m.

2.    Powyższe nie dotyczy osób na stałe ze sobą zamieszkujących.

3.    W pomieszczeniach należy nosić maseczki zakrywające usta i nos.

4.    Przed i po skorzystaniu z wszelkich urządzeń i sprzętów należy dezynfekować ręce przy użyciu ustawionych pojemników.

5.     Korzystając ze sprzętu pływającego należy kierować się zasadą doboru osób, które stale ze sobą zamieszkują. Jeśli to niemożliwe wówczas unikać przebywania naprzeciw siebie.

6.    Sprzęt wypożyczalni będzie dezynfekowany przez obsługę po zakończonym rejsie.

7.    Do odwołania obowiązuje całkowity zakaz wstępu do KAPITANATU. Wszelkie formalności związane z pobytem, wypożyczeniem sprzętu itp. załatwiane będą przy wejściu do KAPITANATU. Obsługę i klienta obowiązuje stosowanie maski/przyłbicy na czas załatwiania formalności.

8.    Transakcje płatnicze należy w miarę możliwości załatwiać przy pomocy kart płatniczych.

9.    Zapobiegając rozprzestrzenianiu się koronawirusa stosuje się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na podstawie art. 46a     i art. 46b pkt 1–6  i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm) oraz w związku z obowiązującym europejskim rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych – RODO, Administrator Danych zbiera dane osób korzystających z MARINY w Czarnkowie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa osób fizycznych. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze OSiR.

 

 

 

  

 

 Image

Marina Czarnków - opis przystani

W lipcu 2011 w w Czarnkowie został otwarty nowoczesny, a co najważniejsze w skali Polski, nowatorski obiekt turystyczny – PRZYSTAŃ WODNA (Marina Czarnków).
Przystań wodna to „brama” do bogatej oferty turystycznej regionu.
Dzisiaj, wielu turystów szuka odpoczynku na łonie natury, z dala od nowoczesności, gwaru i dużych aglomeracji miejskich. Włodarze polskich regionów starają się zaspokoić te oczekiwania.
Wielkopolska to region szczególnie bogaty w walory środowiska naturalnego, zwyczaje, tradycje, a także, co warto podkreślić, w solidnych, pracowitych i gospodarnych ludzi.
„Uzbrojona” w odpowiednią infrastrukturę rzeka Noteć to jedyne możliwe połączenie dwóch największych polskich rzek: Odry i Wisły.

 Przystań wodna w Czarnkowie to:
- nowoczesna i innowacyjna infrastruktura,
- bezpieczne, strzeżone i monitorowane obiekty przystani,
- kompleksowe usługi dla turystów: pole namiotowe, grill, slipowanie, infrastruktura sanitarna, prąd , woda, prysznice itp.
- tylko 70 km do stolicy Wielkopolski – POZNANIA, jednej z aren EURO 2012,
- miejsce organizacji turystyki aktywnej i imprez sportowo-rozrywkowych.
- możliwość wypożyczenia rowerów turystycznych, kajaków i sprzętu wodnego.


Przystań wodna w Czarnkowie dysponuje wszelkimi usługami jakie chciałby spotkać turysta wodniak. Jest miejscem do dobrego wypoczynku, czy grillowania lub spróbowania swoich sił przesiadając się do kajaka czy łódki. Kolejne atrakcje czekają na turystów w centrum miasta Czarnków(10 min. pieszo z przystani lub 3 minuty rowerem, którego można wypożyczyć już za 10 zł w przystani) na zabytkowym rynku z pięknymi kamieniczkami i średniowiecznym kościołem, na którym często odbywają się różne imprezy. Tam też można w lokalach gastronomicznych i na otwartym powietrzu skosztować lokalnego piwa z miejscowego browaru. Można wybrać się na punkt widokowy czy skorzystać z kąpieli w otwartych basenach z podgrzewaną krystalicznie czystą wodą. Dla miłośników dłuższych wypraw po mieście i okolicy przystań wypożycza rowery. Otaczające miasto lasy zasobne są we wszelkiego rodzaju runo leśne.

  • Zapraszamy do wirtualnego spaceru po czarnkowskiej marinie >>>

  • Polecamy także fotorelację z uroczystego otwarcia Mariny w roku 2011 >>>

 

 PRZYSTAŃ MARINA

GODZINY OTWARCIA

KWIECIEŃ od dnia 28 (sobota)      9.00 - 21.00

MAJ, CZERWIEC, LIPIEC                  9.00 - 21.00

SIERPIEŃ                                             9.00 - 20.00

WRZESIEŃ                                           9.00 - 19.00

PAŹDZIERNIK:

poniedziałek - piątek                       7.00 - 15.00

sobota - niedziela                             9.00 - 17.00

PRZERWA W FUNKCJONOWANIU OBIEKTU: LISTOPAD - KWIECIEŃ

TELEFONY:

PRZYSTAŃ MARINA            784-681-214


 


UCHWAŁA NR XXXVI/215/2017

Rady Miasta Czarnków

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zasad korzystania z przystani wodnej na Noteci w Czarnkowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Administratorem przystani wodnej na Noteci w Czarnkowie, zwanej dalej przystanią, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie.

§ 2. Przebywanie na terenie przystani i wchodzącego w jej skład pola namiotowego  oraz korzystanie z wszelkich urządzeń, oznacza akceptację postanowień niniejszej uchwały. Niestosowanie się do określonych w uchwale zasad, daje prawo pozbawienia możliwości przebywania na terenie obiektu.

§ 3. Do korzystania z przystani wodnej uprawnione są osoby zgłoszone w kapitanacie.

§ 4. 1. Za korzystanie z usług i urządzeń przystani oraz pola namiotowego, a także wypożyczanie rowerów turystycznych i sprzętu wodnego pobiera się opłaty określone odrębnymi przepisami.

2. Opłaty pobiera kapitan lub osoba przez niego upoważniona.

§ 5. Miejsce rozbicia namiotu oraz ustawienia pojazdu wskazuje kapitan.

§ 6. Pozostawienie w przystani sprzętu pływającego na okres dłuższy niż jedna doba wymaga uzgodnienia z kapitanem.

§ 7. Na terenie całego obiektu obowiązują zakazy:

1) palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi;

2) zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu (art.145 Kodeksu wykroczeń tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1094 ze zm.);

3) niszczenia roślinności i urządzeń użytku publicznego (art. 143-144 Kodeksu wykroczeń
tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1094 ze zm.);

4) wywieszania plakatów, transparentów, banerów bez zgody administratora;

5) mycia naczyń i kąpieli z użyciem detergentów w rzece;

6) pozostawiania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

§ 8. 1. Właściciele zwierząt przebywających na terenie obiektu są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości, zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

2. Psy powinny być prowadzone na smyczy i w razie potrzeby w kagańcu.

§ 9. Mieszkańcy pola namiotowego są zobowiązani do:

1) utrzymywania czystości i porządku wokół miejsca biwakowania;

2) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 23:00 – 7:00;

3) ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po polu namiotowym do niezbędnego minimum;

4) korzystania z urządzeń przystani wodnej w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego;

5) racjonalnego korzystania z wody;

6) zabezpieczenia sprzętu turystycznego i innych przedmiotów przed kradzieżą;

7) nieokopywania namiotów.

§ 10. Postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyciąg z powszechnie obowiązujących przepisów regulujących zasady korzystania z urządzeń publicznych zostaną umieszczone na terenie przystani wodnej.

§ 11. Traci moc uchwała nr IX/59/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z przystani wodnej na rzece Noteć w Czarnkowie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r.
nr 190 poz. 2985)

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

ZARZĄDZENIE NR 65/2011

BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW

 

z dnia 7 lipca 2011r.

w sprawie określenia regulaminu wypożyczania rowerów turystycznych, kajaków i sprzętu wodnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 ze zm.)

§ 1. Regulamin określa cennik oraz zasady i warunki wypożyczania rowerów turystycznych , kajaków i sprzętu wodnego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie – zarządcę przystani wodnej na Noteci w Czarnkowie.

§ 2. Wypożyczanie sprzętu jest odpłatne, zgodnie z cennikiem, który stanowi załącznik do regulaminu.

§ 3. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych i nie ponosi odpowiedzialności za spływy organizowane z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu.

§ 4. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

§ 5. Osoby nieletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

§ 6. Nie wypożycza się sprzętu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 7. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za wypożyczony sprzęt.

§ 8.Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

§ 9.Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

§ 10.Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których używanie zgodnie z przeznaczeniem, jest obowiązkiem wypożyczającego.

§ 11. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie. Wypożyczalnia udostępnia bezpłatnie urządzenie do czyszczenia sprzętu.

§ 12. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu i czasie ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię.

§ 13. Sprzęt może być rezerwowany na warunkach ustalonych z wypożyczalnią.

§ 14. O rezygnacji ze sprzętu zarezerwowanego na weekend, należy poinformować kapitana przystani minimum na trzy dni przed planowanym spływem.

§ 15. Za sprzęt nie zwrócony w terminie  wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100%  dobowej należności za wypożyczenie.

§ 16.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

§ 17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zaistniałe na terenie przystani, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

§ 18. Podczas spływów z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu obowiązuje zakaz  spożywania alkoholu i środków odurzających.

§ 19.Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu opłaty.

§ 20. Za utratę oraz całkowite zniszczenia sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania.

§ 21. Koszty naprawy częściowo zniszczonego sprzętu pokrywa wypożyczający. Stopień zniszczenia ocenia obsługa wypożyczalni.

§  22. Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy sąd.

§ 23. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie.

§ 24.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 179/2020

Burmistrza Miasta Czarnków

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie określenia cenników opłat za wypożyczanie sprzętu i usługi oferowane przez przystań Marina w Czarnkowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały Rady Miasta Czarnków z dnia 29 stycznia 2015 r. nr V/27/2015 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Czarnków uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam cennik opłat za wypożyczanie sprzętu na przystani Marina w Czarnkowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam cennik opłat za usługi oferowane na przystani Marina w Czarnkowie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc zarządzenia Burmistrza Miasta Czarnków: Nr 268/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie w sprawie określenia cenników opłat za wypożyczanie sprzętu i usługi oferowane przez przystań Marina w Czarnkowie oraz Nr 286/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia cenników opłat za wypożyczanie sprzętu i usługi oferowane przez przystań Marina w Czarnkowie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 179/2020

Burmistrza Miasta Czarnków

z dnia 29 maja 2020 r.

Cennik opłat za wypożyczanie sprzętu na przystani Marina w Czarnkowie


CENA

CENA

CENA

CENA

KAJAKI szt.*1

(razem z wiosłami i kamizelkami)

za 1 dzień

za
2 dni

za 3 dni

do 6 godzin

(bez możliwości odbioru kajaków transportem wypożyczalni)

1

40

70

100

20

2

80

150

200

40

3

120

225

300

60

4

160

300

400

80

5

200

375

500

100

6

240

450

600

120

7

280

525

700

140

8

320

600

800

160

9

360

675

900

180

10

400

750

1000

200

11

440

825

1100

220

12

480

900

1200

240

13

520

975

1300

260

14

560

1050

1400

280

15

600

1125

1500

300

16

640

1200

1600

320

17

680

1275

1700

340

18

720

1350

1800

360

19

760

1425

1900

380

20

800

1500

2000

400

ŁÓDKA WIOSŁOWA

z silnikiem elektrycznym

za 1 dzień

za

2 dni

za 3 dni

do 6 godzin

1

50

80

120

25

ROWERY TURYSTYCZNE szt.

(drogowe)

za 1 dzień

za

2 dni

za 3 dni

do 6 godzin

1

20

30

50

10

2

40

60

100

20

3

60

90

150

30

4

80

120

200

40

5

100

150

250

50

6

120

180

300

60

7

140

210

350

70

8

160

240

400

80

9

180

270

450

90

10

200

300

500

100

ROWER WODNY

10 zł/ za rozpoczętą godzinę

ŁÓDŹ TURYSTYCZNA (stateczek) 10 osobowa*2

120 zł/godzinę*3

*1Transport kajaków (min. 4, max. 10 szt. jednorazowo) – 2 zł/km (liczymy rzeczywisty przebieg w obie strony). Możliwość transportu do 8 osób w samochodzie.Wszystkie odległości liczymy od naszej bazy kajakowej.

*2Rejsy łodzią (stateczkiem) będą się odbywały w weekendy w miesiącach czerwiec - sierpień, w godz. 1000,1200,1400,1600,1800. W innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu tel.784 681 214.

*3 Cena od osoby nie jest podawana, gdyż zależy od ilości chętnych na daną godzinę.
Istnieje bowiem możliwość wynajmu bez kompletu pasażerów za cenę jw.
Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT.

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 179/2020

Burmistrza Miasta Czarnków

z dnia 29 maja 2020 r.

Cennik opłat za usługi oferowane na przystani Marina w Czarnkowie

LP

USŁUGA

CENNIK

1

Parking niestrzeżony dla klientów Mariny.

Opłaty za parkowanie pojazdów w godzinach nocnych od godz. 20.00 do 7.00

samochód osobowy

15 zł

bus

20 zł

autokar

brak możliwości

motocykl

5 zł

przyczepa podłodziowa

10zł

przyczepa skutera wodnego

5 zł

2

Pole namiotowe:

Ustawienie namiotu

1-2 os.

10 zł za rozpoczętą dobę

3-4 os.

15 zł za rozpoczętą dobę

5-6 os.

25 zł za rozpoczętą dobę

Postój przyczepy campingowej


25 zł za rozpoczętą dobę

Postój kampera


30 zł za rozpoczętą dobę

3

Podłączenie przyczepy campingowej lub kampera do prądu


7 zł za rozpoczętą dobę

4

Slipowanie/wodowanie łodzi

bez użycia wyciągarki

25 zł

przy użyciu wyciągarki

50 zł

5

Slipowanie/wodowanie skutera


20 zł

6

Postój, powyżej 3 godzin, na wodzie w sezonie przy pomostach cumowniczych z dostępem do wody i prądu (Korzystanie z energii elektrycznej wg wskazań licznika i aktualnej ceny 1 kWh.

Opłata za odbiór nieczystości stałych i płynnych wliczona w cenę)


20 zł za dobę

lub 300 zł/ miesiąc

7

Postój, powyżej 3 godzin, na wodzie w sezonie przy nabrzeżu bez bezpośredniego dostępu do wody i prądu (Opłata za odbiór nieczystości stałych
i płynnych wliczona w cenę)


15 zł za dobę

lub 225 zł/ miesiąc

tankowanie zbiornika wody

5 zł/ cykl

ewentualne podłączenie się do prądu

wg wskazań licznika prądu
i aktualnej ceny 1 kWh lub w przypadku braku możliwości ryczałt 10 zł za rozpoczętą dobę

8

Postój łodzi wędkarskich


10 zł za rozpoczętą dobę

9

Postój łodzi poza sezonem bez wody i prądu

do 5,5 mb

10 zł za rozpoczętą dobę

lub 150 zł/ miesiąc

do 8,4 mb

15 zł za rozpoczętą dobę

lub 150 zł/ miesiąc

10

Podłączenie en. elektrycznej poza sezonem


wg wskazań licznika
i aktualnej ceny 1 kWh

11

Postój kajakiem

powyżej 2 godz.

2 zł za rozpoczętą godzinę


10 zł za rozpoczętą dobę

12

Pranie w pralce


7 zł cykl

13

Korzystanie z kuchni i zmywalni

do 1 godz.

5 zł

powyżej 1 godz.

2 zł za rozpoczętą godzinę

14

Korzystanie z natrysków


4 zł/cykl

15

Wynajem placu do grilla (bez grilla)

Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży wraz z nauczycielem w ramach zajęć organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Miasta Czarnków - 50% zniżki.

do 3 godz.

20 zł

powyżej 3 godz.

50 zł

16

Opłata za używanie grilla (paliwo własne)

Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży wraz z nauczycielem w ramach zajęć organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Miasta Czarnków - 50% zniżki.


 

 

30 zł

17

Wynajem wózka z kanistrami do tankowania paliwa


10zł/cykl

18

Opłata za wynajem powierzchni reklamowej


wg cennika UM Czarnków

19

Udostępnienie Mariny do celów komercyjnych


wg indywidualnej umowy

UWAGI:

1) Wszystkie ceny są cenami brutto.

2) Za „sezon” przyjmuje się okres od 16.06 do 30.09.

3) Doba liczona jest od momentu rozpoczęcia usługi.

4) Zabrania się mycia wszelkiego rodzaju sprzętu na placu Mariny.

5) Na terenie Mariny Czarnków nie ma możliwości „zimowania” jednostek na placu oraz w hangarze.

6) Odległość od Mariny do stacji paliw wynosi ok. 200 m.

 


 
© 2022 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.