Strona główna arrow Basen odkryty 50m
Basen odkryty 50m
Wpisał: Administrator   
25.03.2007.

Rozdział 2.

Zasady korzystania z kompleksu basenowego

§ 9. 1. Wstęp na teren kompleksu basenowego dozwolony jest po uprzednim wykupieniu karnetu lub biletu jednorazowego.

2. Wysokość cen biletów i innych opłat za wstęp na teren kompleksów określa Burmistrz Czarnkowa.

3.Na terenie kompleksu basenowego działa wypożyczalnia sprzętu sportowego, z którego korzystanie następuje za osobną opłatą ustaloną przez Administratora. Wydawanie w/w sprzętu następuje na podstawie dowodu tożsamości.

§ 10. 1. Grupy zorganizowane mogą korzystać z basenów według ustalonego rozkładu zajęć, a przed wejściem do wody powinny zostać zgłoszone dyżurnemu ratownikowi.

2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób ćwiczących w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby

§11. 1. Za bezpieczeństwo pływających odpowiadają ratownicy, opiekunowie grup i prowadzący zajęcia.

2. Korzystanie z basenów dozwolone jest tylko w obecności ratownika.

3. Ratownikami są osoby, posiadające upoważnienie Administratora, nosząca czapkę i ubiór w kolorze pomarańczowym lub czerwonym oznaczone emblematami WOPR.

4. Każdy znajdujący na terenie kompleksu basenowego musi podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.

5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kapać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

6. Ze względu na bezpieczeństwo osób kapiących się zaleca wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

7. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru na terenie kompleksu dzieci nieumiejących pływać.

8.Dzieci do 3 roku życia korzystające z basenu muszą mieć ubrane pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli.

§ 12. 1. Przed wejściem do basenu każdy zobowiązany jest do kąpieli pod prysznicem.

2. Wejście pod prysznic powinno odbywać się wyłącznie w klapkach.

3. Z basenu nie mogą korzystać:

1)      osoby nietrzeźwe;

2)  osoby chore cierpiące na zakaźne schorzenia skóry lub nieżyty górnych dróg oddechowych.

4. Osobom znajdującym się na terenie kompleksu basenowego zabrania się :

1)    wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga;

2)      biegania wokół niecek basenowych;

3)      skoków do wody bez nadzoru instruktora;

4)      używania sprzętu z elementami szklanymi i kosmetyków w szklanych opakowaniach;

5)      zanieczyszczania wody basenowej;

6)   pływania w biżuterii i okularach innych niż pływackie, pływanie w szkłach kontaktowych dozwolone jest  po założeniu okularów pływackich.

§13.  Na terenie kompleksu obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich zorganizowanych zajęć ( w tym nauki pływania, używania zestawów do pływania podwodnego) bez wiedzy i zgody Administratora.

 

ImageImage

ImageImage

 • basen na wolnym powietrzu czynny od czerwca do końca sierpnia.
 • godziny otwarcia: poniedziałki 15.00-20.00
 • pozostałe dni 10.00-20.00
 • niecka główna 50mx20m , głębokość 1,2 0m – 1,80 m
 • niecka mała 20mx10m, głębokość 0,40m-1,20m
 • stała opieka ratowników WOPR
 • trawiasta plaża
 • do dyspozycji przebieralnie, toalety, natryski

ZARZĄDZENIE NR 33/2019

Burmistrza Miasta Czarnków

 

z dnia 21 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany opłat za wstęp na teren miejskiego kompleksu basenowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 1000,1349 i 1432) oraz uchwały Rady Miasta Czarnków z dnia 29 stycznia 2015 r.  nr V/27/2015  w sprawie  powierzenia Burmistrzowi Miasta Czarnków uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam następujące opłaty za wstęp na teren miejskiego kompleksu basenowego:

1) bilet normalny całodzienny - 10 zł;

2) bilet ulgowy całodzienny - 7 zł;

3) bilet całodzienny dla dziecka do lat 7 wraz z opiekunem:

- 2 zł - dziecko

- 7 zł - opiekun

4) bilet całodzienny dla osoby powyżej 60 roku życia - 1 zł;

5) karnet miesięczny normalny - 100 zł;

6) karnet miesięczny ulgowy - 70 zł;

7) karnet na 10 wejść w ciągu miesiąca - 40 zł;

8) grupy zorganizowane dzieci i młodzieży wraz z nauczycielem w ramach zajęć organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Miasta Czarnków - 3 zł, (zniżka obowiązuje na czas opieki nauczyciela nad grupą);

9) grupy zorganizowane dzieci i młodzieży wraz z opiekunem, w ramach zadań finansowanych bądź dofinansowywanych z budżetu Miasta Czarnków, związanych z realizacją Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wyłącznie w przypadku, gdy wstęp na basen stanowi element tego zadania) - 1 zł od osoby uczestniczącej w całej realizacji zadania;

10) szkółka pływacka - 200 zł (10 lekcji);

11) aqua aerobic - 15 zł/45 min.;

12) mini golf - 5 zł/1 osobę/godz.;

13) odpłatność za wynajem jednego toru 50 mb. wynosi 56 zł za 45 min. brutto;

14) kara za przebywanie na terenie kompleksu basenowego bez ważnego biletu - 50 zł.

2. Z biletu ulgowego mogą korzystać wyłącznie dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci, którzy nie ukończyli 24 roku życia, po okazaniu legitymacji.

§ 2. Bilet wstępu zachowuje ważność w dniu zakupu, pod warunkiem zgłoszenia wyjścia u biletera.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc zarządzenia Burmistrza Miasta Czarnków nr 261/2017 w sprawie zmiany opłat za wstęp na teren kompleksu basenowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie oraz nr 385/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany opłat za wstęp na teren miejskiego kompleksu basenowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2017

Rady Miasta Czarnków 

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z obiektów sportowych usytuowanych przy ul. Nowej 8 w Czarnkowie

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm1).)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/48/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 149; poz. 2424) w sprawie regulaminu korzystania z obiektów sportowych usytuowanych przy ul. Nowej 8 w Czarnkowie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Obiekt jest objęty systemem monitoringu wizyjnego wraz z zapisem.”

2) w § 11 dodaje się ust. 7-8, w brzmieniu:

„7. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru na terenie kompleksu dzieci nieumiejących pływać.

8. Dzieci do 3. roku życia korzystające z basenu muszą mieć ubrane pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 oraz 1948.


 •  podczas pobytu korzystać można  z obiektów znajdujących się w pobliżu tj:
 - boiska do siatkówki plażowej
 - boiska do koszykówki
 - tenisa stołowego – stół ogrodowy
 - szachów – stół ogrodowy
 - ogródka Jordanowskiego
 - siłowni zewnętrznej 
                                                               
 •  czynna jest także wypożyczalnia sprzętu sportowego – piłki, maski, deski itp.   
 •  na terenie kompleksu czynny jest punkt gastronomiczny

PLIKI DO POBRANIA:

 
© 2020 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.