Strona główna arrow Basen odkryty 50m
Basen odkryty 50m
Wpisał: Administrator   
25.03.2007.

obowiązuje od 29 maja 2021 do odwołania

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie

INFORMUJE

że obiekt Kompleks Basenowy ul. Nowa 8

będzie czynny

od 29 maja 2021

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BASENOWEGO OSiR

NA CZAS PANDEMII

 

1)    Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba lub osoby na stałe z sobą zamieszkujące. W miarę możliwości transakcję należy załatwiać przy pomocy kart płatniczych.

2)    Odstęp do następnego klienta minimum 1,5 m.

3)    Przed wejściem na kompleks jak również przed i po skorzystaniu z pomieszczeń lub urządzeń kompleksu należy obowiązkowo dezynfekować dłonie przy pomocy ustawionych do tego celu dozowników.

4)    Maksymalnie w Kompleksie może przebywać jednocześnie połowa jego pojemności osobowej tj. 500 osób. (16 m2/osobę). Przy wyczerpaniu limitu obsługa wstrzyma sprzedaż biletów do czasu zwolnienia miejsc.

5)    Przy wyborze miejsca do plażowania należy zachować minimalną odległość od „obcego” plażowicza min. 2 m. Nie dotyczy osób na stałe  z sobą zamieszkujących.

6)    W przypadku wejścia do pomieszczeń (toalety, przebieralnie itp.) należy bezwzględnie założyć maskę ochronną.

7)    Ilość osób jednocześnie przebywających w basenach wynosi połowę ich normalnej pojemności i tak:

      – BASEN DUŻY – 100 osób

      – BASEN MAŁY – 20 osób

        czyli 10 m2/osobę.

        Do przestrzegania tych wytycznych zobowiązuje się bezpośrednio samych   

        użytkowników, bądź ich opiekunów!!!

8)    Sprzęt z wypożyczalni jest dezynfekowany przez obsługę po każdym wypożyczającym. Nie dotyczy to leżaków wolno-stojących, które dezynfekowane są raz dziennie rano przed ich udostepnieniem oraz skrzynek depozytowych, dezynfekowanych na podobnych zasadach. Sprzęty te w przypadku ich zwolnienia przez poprzedniego klienta, kolejny klient jest obowiązany dla swego bezpieczeństwa  dezynfekować samodzielnie. W przypadku braku środka można wypożyczyć pojemnik u RATOWNIKA, który należy obowiązkowo zdać bezpośrednio po użyciu.

9)    W basenach należy zachować odległość min. 2 m (nie dotyczy osób stale z sobą zamieszkujących).

10) Dzieci korzystające z Placu Zabaw zlokalizowanego w KOMPLEKSIE BASENOWYM oraz wszyscy użytkownicy  urządzeń wolnostojących zobowiązane są do dezynfekcji dłoni przed i po skorzystaniu z w/w urządzeń. W przypadku dzieci za przestrzeganie powyższych zasad odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie.

11) Wzywa się wszystkich użytkowników kompleksu do  bezwzględnego przestrzegania powyższych  zapisów  a także do stosowania zasad  tzw. zdrowego rozsądku oraz  dystansu społecznego.


 

 

Rozdział 2.

Zasady korzystania z kompleksu basenowego

§ 9. 1. Wstęp na teren kompleksu basenowego dozwolony jest po uprzednim wykupieniu karnetu lub biletu jednorazowego.

2. Wysokość cen biletów i innych opłat za wstęp na teren kompleksów określa Burmistrz Czarnkowa.

3.Na terenie kompleksu basenowego działa wypożyczalnia sprzętu sportowego, z którego korzystanie następuje za osobną opłatą ustaloną przez Administratora. Wydawanie w/w sprzętu następuje na podstawie dowodu tożsamości.

§ 10. 1. Grupy zorganizowane mogą korzystać z basenów według ustalonego rozkładu zajęć, a przed wejściem do wody powinny zostać zgłoszone dyżurnemu ratownikowi.

2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób ćwiczących w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby

§11. 1. Za bezpieczeństwo pływających odpowiadają ratownicy, opiekunowie grup i prowadzący zajęcia.

2. Korzystanie z basenów dozwolone jest tylko w obecności ratownika.

3. Ratownikami są osoby, posiadające upoważnienie Administratora, nosząca czapkę i ubiór w kolorze pomarańczowym lub czerwonym oznaczone emblematami WOPR.

4. Każdy znajdujący na terenie kompleksu basenowego musi podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.

5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kapać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

6. Ze względu na bezpieczeństwo osób kapiących się zaleca wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

7. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru na terenie kompleksu dzieci nieumiejących pływać.

8.Dzieci do 3 roku życia korzystające z basenu muszą mieć ubrane pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli.

§ 12. 1. Przed wejściem do basenu każdy zobowiązany jest do kąpieli pod prysznicem.

2. Wejście pod prysznic powinno odbywać się wyłącznie w klapkach.

3. Z basenu nie mogą korzystać:

1)      osoby nietrzeźwe;

2)  osoby chore cierpiące na zakaźne schorzenia skóry lub nieżyty górnych dróg oddechowych.

4. Osobom znajdującym się na terenie kompleksu basenowego zabrania się :

1)    wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga;

2)      biegania wokół niecek basenowych;

3)      skoków do wody bez nadzoru instruktora;

4)      używania sprzętu z elementami szklanymi i kosmetyków w szklanych opakowaniach;

5)      zanieczyszczania wody basenowej;

6)   pływania w biżuterii i okularach innych niż pływackie, pływanie w szkłach kontaktowych dozwolone jest  po założeniu okularów pływackich.

§13.  Na terenie kompleksu obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich zorganizowanych zajęć ( w tym nauki pływania, używania zestawów do pływania podwodnego) bez wiedzy i zgody Administratora.

 

Image


 • basen na wolnym powietrzu czynny od maja do końca sierpnia.

 • godziny otwarcia: poniedziałki 15.00-20.00

 • pozostałe dni 10.00-20.00

 • niecka główna 50mx20m , głębokość 1,2 0m – 1,80 m

 • niecka mała 20mx10m, głębokość 0,40m-1,20m

 • stała opieka ratowników WOPR

 • trawiasta plaża

 • do dyspozycji przebieralnie, toalety, natryski


 

 

ZARZĄDZENIE NR 178/2020

BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie opłat za wstęp na teren miejskiego kompleksu basenowego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 30a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569, z 2018 r. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 1726) oraz uchwał Rady Miasta Czarnków: z dnia 29 stycznia 2015 r. nr V/27/2015 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Czarnków uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; z dnia 29 kwietnia 2019 r. nr XVIII/73/2019 w sprawie samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych; z dnia 28 maja 2020 nr XX/159/2020 w sprawie przyjęcia programu „Czarnkowska Karta Seniora”; z dnia 28 maja 2020 r. nr XX/160/2020 w sprawie przyjęcia Programu Czarnkowska Karta Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi; zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1. Ustalam następujące opłaty za wstęp na teren miejskiego kompleksu basenowego:

1) Indywidualne

§ 1. 1.                                                               OPŁATY INDYWIDUALNE

RODZAJ PŁATNOŚCI

CENA

UPRAWNIENI

Bilet normalny całodzienny

12 zł

Dorośli

Bilet normalny całodzienny

9 zł

Dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci, którzy nie ukończyli 24 roku życia, po okazaniu legitymacji

Bilet ulgowy całodzienny RODZINNY

11 zł*

Dla dziecka do lat 7 wraz z opiekunem

*2 zł  - każde dziecko, 9 zł - opiekun

Bilet ulgowy całodzienny KDR

9,60 zł

Dorośli po okazaniu Karty Dużej Rodziny/Wielkopolskiej Karty Rodziny

Bilet ulgowy całodzienny KDR

7,20 zł

Dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci, którzy nie ukończyli 24 roku życia po okazaniu Karty Dużej Rodziny/Wielkopolskiej Karty Rodziny

Bilet ulgowy całodzienny HDK

6 zł

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, po okazaniu Czarnkowskiej Karty Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Bilet ulgowy całodzienny SENIOR

2,40 zł

Osoby powyżej 60 roku życia, po okazaniu Czarnkowskiej Karty Seniora

Karnet miesięczny normalny

120 zł

Dorośli

Karnet miesięczny normalny

90 zł

Dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci, którzy nie ukończyli 24 roku życia, po okazaniu legitymacji

Karnet miesięczny ulgowy KDR

96 zł

Dorośli, po okazaniu Karty Dużej Rodziny/Wielkopolskiej Karty Rodziny

Karnet miesięczny ulgowy KDR

72 zł

Dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci, którzy nie ukończyli 24 roku życia, po okazaniu Karty Dużej Rodziny/Wielkopolskiej Karty Rodziny

Karnet miesięczny ulgowy HDK

60 zł

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, po okazaniu Czarnkowskiej Karty Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Karnet miesięczny ulgowy SENIOR

24 zł

Osoby powyżej 60 roku życia, po okazaniu Czarnkowskiej Karty Seniora

Karnet normalny na 10 wejść w ciągu miesiąca

60 zł

Dorośli

Karnet normalny na 10 wejść w ciągu miesiąca

45 zł

Dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci, którzy nie ukończyli 24 roku życia, po okazaniu legitymacji

Karnet ulgowy na 10 wejść w ciągu miesiąca KDR

48 zł

Dorośli po okazaniu Karty Dużej Rodziny/Wielkopolskiej Karty Rodziny

Karnet ulgowy na 10 wejść w ciągu miesiąca KDR

36 zł

Dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci, którzy nie ukończyli 24 roku życia, po okazaniu Karty Dużej Rodziny/Wielkopolskiej Karty Rodziny

Karnet ulgowy na 10 wejść w ciągu miesiąca HDK

30 zł

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, po okazaniu Czarnkowskiej Karty Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Karnet ulgowy na 10 wejść w ciągu miesiąca SENIOR

12 zł

Osoby powyżej 60 roku życia, po okazaniu Czarnkowskiej Karty Seniora

§ 1. 2.                                                              OPŁATY GRUPOWE

Bilety ulgowe dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży wraz z nauczycielem

4 zł/osobę

Uczestnicy zajęć organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Miasta Czarnków (zniżka  obowiązuje na czas opieki nauczyciela nad grupą)

Bilety dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży wraz z opiekunem

1 zł/osobę

Uczestnicy zadań finansowanych bądź dofinansowanych z budżetu Miasta Czarnków, związanych z realizacją Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wyłącznie w przypadku, gdy wstęp na basen stanowi element tego zadania)

2.                                                                   POZOSTAŁE OPŁATY

Leżak

2zł/godz.

 

Ping – pong /tenis stołowy

2 zł/godz.

 

Badminton

2 zł/godz.

 

Piłka do siatkówki

4 zł/godz.

 

Piłka do kosza

2 zł/godz.

 

Płetwy

2 zł/godz.

 

Deska do pływania

2 zł/godz.

 

Maski

2 zł/godz.

 

Okularki

2 zł/godz.

 

Makarony

2zł/godz.

 

Szachy

2zł/godz.

 

Mini golf

3 zł/osoba/  30min

 

  Kręgle

 3 zł/osoba/  30min

 

Aqua Aerobic

15 zł /45 min

Zajęcia we wtorki i czwartki

 Aerobic 12 zł/osoba/45 min 

Szkółka pływacka

200 zł

10 lekcji (dzieci i dorośli)

Wynajem jednego toru 50 mb.

60 zł brutto

za 45 minut

 

3. Ulgi w opłatach nie sumują się. Klient ma prawo wyboru rodzaju ulgi.

4. Kara za przebywanie na terenie kompleksu basenowego bez ważnego biletu - 50 zł.

5. Weteran i weteran poszkodowany korzystają z kompleksu basenowego na zasadach określonych

w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Czarnków

nr 33/2019 w sprawie opłat za wstęp na teren miejskiego kompleksu basenowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Czarnkowie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyłączeniem ulg dotyczących posiadania

Czarnkowskiej Karty Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz Czarnkowskiej Karty Seniora, których obowiązywanie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 293/2021

Burmistrza Miasta Czarnków

z dnia 18 maja 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wstęp na teren miejskiego kompleksu basenowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz uchwały Rady Miasta Czarnków z dnia 29 stycznia 2015 r. nr V/27/2015 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Czarnków uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Burmistrz Miasta Czarnków zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w zarządzeniu nr 178/2020 Burmistrza Miasta Czarnków z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie opłat za wstęp na teren miejskiego kompleksu basenowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie:

1) w §1 ust. 2 dodaje się punkty 5-6:

„5) aerobic - 12 zł za osobę za 45 min;

6) kręgle - 3 zł za osobę za 30 min.”;

2) skreśla się §2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2017

Rady Miasta Czarnków 

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z obiektów sportowych usytuowanych przy ul. Nowej 8 w Czarnkowie

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm1).)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/48/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 149; poz. 2424) w sprawie regulaminu korzystania z obiektów sportowych usytuowanych przy ul. Nowej 8 w Czarnkowie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Obiekt jest objęty systemem monitoringu wizyjnego wraz z zapisem.”

2) w § 11 dodaje się ust. 7-8, w brzmieniu:

„7. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru na terenie kompleksu dzieci nieumiejących pływać.

8. Dzieci do 3. roku życia korzystające z basenu muszą mieć ubrane pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 oraz 1948.


 •  podczas pobytu korzystać można  z obiektów znajdujących się w pobliżu tj:

 - boiska do siatkówki plażowej

 - boiska do koszykówki

 - tenisa stołowego – stół ogrodowy

 - szachów – stół ogrodowy

 - ogródka Jordanowskiego

 - siłowni zewnętrznej 

                                                               

 •  czynna jest także wypożyczalnia sprzętu sportowego – piłki, maski, deski itp.   

 •  na terenie kompleksu czynny jest punkt gastronomiczny

PLIKI DO POBRANIA:

 
© 2022 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.